Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Šport mladih

Zdravi, zadovoljni otroci z vsemi možnostmi normalnega odraščanja, so eden izmed nacionalnih interesov in ciljev sodobne družbe. Velik del zdravega razvoja omogoča prav športna aktivnost. Naloga države in lokalnih skupnostih je tudi v zagotavljanju pogojev za šport.

 

V Zakonu o športu, Nacionalnemu programu športa ter v raznih smernicah in priporočilih je zato namenjeno veliko pozornosti športu mladih. Tudi tistim otrokom in mladostnikom, ki iz kakršnega koli razloga niso udeleženi v vadbeni proces športnih društev in klubov. Ustvarjanje pogojev za kakovostno preživljanje prostega časa mladih s športom je osnovni cilj interesnih programov športa otrok in mladine.

 

V ospredju je množično sodelovanje mladih v programih, ne glede na njihova različna znanja in sposobnosti. Programi Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Hura, prosti čas, šolska športna tekmovanja, Ciciban planinec in ostale spodbude, vsaka po svoje pripomorejo k oblikovanju odraščajočih otrok. Z njimi se uresničujejo cilji interesne športne vzgoje, kot so razvijanje gibalnih sposobnosti, pridobivanje temeljnih športnih znanj, motiviranje za šport, spoštovanje poštene športne borbe (fair playa), medsebojnega sodelovanja, druženja in spodbujanja. Njihova pozitivna stran je široka ponudba različnih vsebin, prilagojenost razvojnim značilnostim mladim in zanimiva organizacija.