Zavod za šport Kranj
Partizanska 37
Kranj
4000
Slovenija
info@zsport-kranj.si
Facebook Google+ Twitter Instagram Youtube

Leto 2018

Zavod za šport Kranj in MO Kranja objavljata razpis za športna priznanja za leto 2018.  Predloge za prejemnike priznanj je potrebno oddati do 15. januarja 2019. Športnika, ekipo ali športnega delavca lahko prijavi društvo ali občan. Pomembno je le, da dosežek ustreza razpisanim kriterijem. Razpis in pravilnik lahko preberete tudi na spletni strani Zavoda za šport Kranj in na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si pod rubriko Javni razpisi in naročila. 

 

 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Zavoda za šport Kranj, Zavod za šport Kranj (v nadaljevanju: zavod) objavlja


J A V N I R A Z P I S


za športna priznanja v Mestni občini Kranj za leto 2018 (v nadaljevanju razpis)
Predmet razpisa je izbor športnic, športnikov, športnih ekip ter športnih delavk in delavcev v Mestni občini Kranj, ki so v letu 2018 (od 01.01.2018 do 31.12.2018) izpolnili kriterije za priznanja. Razpisana so naslednja priznanja:
Priznanje 1: ŠPORTNI ZNAK KRANJA
Priznanje 2: MALA ŠPORTNA PLAKETA KRANJA (mladinska kategorija)
Priznanje 3: VELIKA ŠPORTNA PLAKETA KRANJA (članska kategorija, jubileji, športni delavci)
Priznanje 4: ŠPORTNA NAGRADA KRANJA


Predlogi za priznanja morajo biti na obrazcih iz razpisne dokumentacije, v zaprtih pisemskih ovojnicah, na katerih je naveden naziv predlagatelja in napis: ŠPORTNA PRIZNANJA 2018, poslani priporočeno na naslov: ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ, Partizanska 37, 4000 KRANJ. Obrazcem priložite dokazila doseženih rezultatov. Rok za oddajo predlogov je 15. januar 2019. Upoštevale se bodo le popolne in pravočasno prispele vloge.


Javni razpis vključuje obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018. Na razpisu lahko s svojimi predlogi sodelujejo vsi občani in športna društva v Mestni občini Kranj. Pravilnik, javni razpis in obrazec lahko preberete na spletni strani:
www.kranj.si
www.zsport-kranj.si


OPOZORILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV: Predlagatelj je dolžan pridobiti osebne podatke s soglasjem tistega, ki ga predlaga za športno priznanje, kot to določa Splošna uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.
Informacije: Zavod za šport Kranj tel. 04 201 44 20.
Kranj, 04.12.2018 Komisija za priznanja
predsednica Katja Kavčič